ارزان‌تر سفر کننوشته‌های این بخش راه‌کارها و برخی تکنیک‌های ارزان‌تر سفر کردن را ارائه و پیشنهاد می‌دهد